ISO 9001

ISO 9001


Standard ISO 9001 predstavlja najpoznatiji i međunarodno priznati sistem upravljanja kvalitetom (QMS) i izuzetno moćan alat koji su milioni kompanija, organizacija i institucija uspešno iskoristile da unaprede svoje poslovanje i efikasnije obavljaju svoju delatnost.

Mobes group svojim klijentima nudi četvorodnevni kurs o uvođenju i primeni sistema ISO 9001, na osnovu kojeg će steći potrebna znanja i veštine za sprovođenje audita sistema menadžmenta kvaliteta i za vođenje tima auditora uz pomoć primene opšte priznatih audit principa, procedura i tehnika.

Sva predavanja tokom ove obuke drži prof. dr Zdravko Glušica, a svaki polaznik dobija sertifikat koji je priznat u čitavom svetu.

U cenu predavanja uključeni su nastavni materijal (preko 600 strana), troškovi ispita i sertifikacije, a za sve polaznike obezbeđen je i ručak, kao i topli napici. U slučaju da neko od kandidata ne položi ispit, postoji mogućnost, uz određene uslove, da ga ponovo polaže bez ikakvih dodatnih troškova. Takođe, polaganje ispita za “Sertifikovanog lider auditora za ISO 9001” je dostupan na maternjem i na engleskom jeziku, a prijave je moguće podneti najkasnije tri dana pre početka kursa.


KORISTI

Koristi i prednosti koje organizacija može da ostvari uvođenjem Sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2015:

• Smanjenje ukupnih troškova poslovanja

• Obezbeđenje zadovoljstva kupaca

• Bolje tržišne mogućnosti

• Povećanje poverenje klijenata

• Kontrola svih procesa

• Veća odgovornost zaposlenih

• Bolja osposobljenost i edukacija zaposlenih

• Postizanje timskog rada

• Povećanje svesti zaposlenih o kvalitetu

• Bolja iskorišćenost vremena i resursa

• Sledljivost sistema

• Bolja prolaznost na tenderima

• Stalno unapređenje kvaliteta i efikasnosti

• Pozicioniranje u društvu uspešnih


KO TREBA DA IDE NA KURS?

- Interni auditori ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 27001; ISO 22000; ISO 22301; ISO 20000

- Eksterni auditori ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 27001; ISO 22000; ISO 22301; ISO 20000

- Projekt menadžeri

- Konsultanti

- Članovi tima za unapređenje kvaliteta

- Stručni savetnici za kvalitet i upravljanje procesima

- Tehnički stručnjaci koji žele da se pripreme ze funkciju internog ili eksternog auditora sistema kvaliteta

- Menadžeri koji rade u oblasti kvaliteta inspekcijskih poslova

- Menadžeri kvaliteta, ekologije, zaštite na radu, bezbednosti informacija i slično


CILJEVI

• Steći stručna znanja o osnovama ISO 9001

• Steći stručna znanja o izvođenju ISO 9001 internih audita, pridržavajući se smernica iz ISO 19011

• Steći stručna znanja o izvođenju ISO 9001 sertifikacionih audita, pridržavajući se smernica iz ISO 19011 i specifikacija iz ISO 17021

• Steći neophodno znanje za vođenje „QM“ audit tima

• Razumeti funkcionisanje Sistema menadžmenta kvaliteta u skladu sa ISO 9001

• Upoznati se sa međuodnosom ISO 9001 i ISO 14001

• Razumeti odnos između Sistema menadžmenta kvaliteta, uključujući menadžment procese i usaglašenosti, i zahteva različitih zainteresovanih strana (akcionara) u organizaciji

• Poboljšati sposobnost analize internog i eksternog okruženja organizacije, procene rizika i donošenja audit odluka u kontekstu „QM“

• Steći neophodna znanja kako se implementira ISO 9001:2015


AGENDA


Dan 1: Upoznavanje sa konceptom Sistema menadžmenta kvaliteta (QM) koji zahteva ISO 9001:2015 

• Osnovni principi Sistema menadžmenta kvaliteta

• Normativni okvir i metodologije povezane sa sistemom kvaliteta

• Proces certifikacije ISO 9001:2015

• Sistem menadžmenta kvaliteta (QM)

• Detaljno predstavljanje klauzula ISO 9001:2015 standarda

• Tranzicija sistema - ISO 9001:2008

Dan 2: Planiranje, pokretanje i sprovođenje audita za ISO 9001:2015

• Osnovni koncept i principi audita

• Pristup auditu zasnovan na dokazima i riziku

• Priprema ISO 9001 sertifikacionog audita

• Audit QM dokumentacije

• Održavanje sastanka otvaranja audita

• Komunikacija tokom audita

• Audit procedure: posmatranje, preispitivanje dokumentacije, intervju, tehnike uzorkovanja, tehnička verifikacija, potvrda i evaluacija

• Planovi audit testa

• Formulisanje nalaza audita

• Dokumentovanje neusaglašenosti

Dan 3: Zaključivanje i obezbeđivanje pridržavanja audita za ISO 9001:2015

• Audit dokumentacija

• Preispitivanje kvaliteta

• Održavanje završnog sastanka i zaključci audita za ISO 9001

• Ocenjivanje plana korektivnih mera

• ISO 9001 nadzorni audit

• ISO 9001 interni program upravljanja auditom

Dan 4: Certifikacioni ispit

Preduslovi

Preporučuje se posedovanje osnovnih znanja iz oblasti sistema menadžmenta: kvaliteta, ekologije, zaštite na radu, bezbednosti informacija, upravljanja poslovnog kontinuiteta i slično. 

Obrazovni pristup

• Ova obuka je zasnovana i na teoriji i na praksi:

o Predavanja čiji primeri su bazirani na stvarnim slučajevima

o Praktične vežbe bazirane na kompletnim studijama slučaja, uključujući igre uloga i usmene prezentacije

o Vežbe preispitivanja koje pomažu pri pripremi za ispit

o Primer testa sličan sertifikacionom testu

• Koristi od praktičnih vežbi, broj učesnika je ograničen

Ispit

• Ispit za “Sertifikovanog lider auditora za ISO 9001” u potpunosti ispunjava zahteve “Exemplar Global – RABQSA TPECS” programa ispitivanja i sertifikacije. Test pokriva sledeće oblasti kompetencije:

o 1. oblast: Osnovni principi i koncepti Menadžmenta kvaliteta

o 2. oblast: Sistem menadžmenta kvaliteta (QM)

o 3. oblast: Osnovni koncepti i principi audita

o 4. oblast: Priprema ISO 9001 audita

o 5.oblast: Sprovođenje ISO 9001 audita

o 6.oblast: Zaključivanje ISO 9001 audita

o 7.oblast: Upravljanje programom ISO 9001 audita

• Trajanje ispita: tri sata


Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu