ISO 14001

ISO 14001


Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine sa ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Međutim, osim toga što predstavlja prioritet od sveukupnog značaja za društvo, briga o životnoj sredini predstavlja i važan segment poslovanja mnogih preduzeća i organizacija, koje na taj način ne samo smanjuju rizik od svog negativnog uticaja na okruženje, već u isto vreme stvaraju pozitivan imidž u javnosti i otvaraju mogućnost za nove poslovne uspehe.

Mobes group svojim klijentima nudi četvorodnevni kurs o uvođenju i primeni sistema ISO 14001, na osnovu kojeg će steći potrebna znanja i veštine za sprovođenje audita sistema menadžmenta zaštite životne sredine i za vođenje tima auditora uz pomoć primene opšte priznatih audit principa, procedura i tehnika.

Sva predavanja tokom ove obuke drže prof. dr Zdravko Glušica i mr Jelica Josimov, a svaki polaznik dobija sertifikat koji je priznat u čitavom svetu.

U cenu predavanja uključeni su nastavni materijal (preko 600 strana), troškovi ispita i sertifikacije, a za sve polaznike obezbeđen je i ručak, kao i topli napici. U slučaju da neko od kandidata ne položi ispit, postoji mogućnost, uz određene uslove, da ga ponovo polaže bez ikakvih dodatnih troškova. Takođe, polaganje ispit za “Sertifikovanog lider auditora za ISO 14001” je dostupan na maternjem i na engleskom jeziku, a prijave je moguće podneti najkasnije tri dana pre početka kursa.


KORISTI

Koristi koje organizacija može da ostvari uvođenjem Sistema menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001:2015 su:

• smanjenje rashoda,

• racionalnija potrošnja energenata (električna energija, voda, gas itd),

• smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu,

• smanjenje rizika od ekoloških incidenata,

• povećanje sposobnosti brze i delotvornije intervencije,

• poboljšanje komunikacije sa zainteresovanim stranama,

• pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,

• smanjenje rizika za kazne i moguće sudske procese,

• pozitivan uticaj na zdravlje zaposlenih i stanovništva,

• preventivno delovanje na negativne uticaje,

• pravovremeno suzbijanje ekoloških katastrofa,

• usavršavanje zaposlenih iz oblasti zaštite životne sredine,

• kreiranje i podizanje ekološke svesti zaposlenih,

• preispitivanje rada i preduzimanje korektivnih akcija,

• poboljšanje Vašeg ugleda i ugleda Vaših klijenata,

• pozicioniranje na domaćem i evropskom tržištu.


KO TREBA DA POHAĐA KURS?

• Interni auditori ISO 9001; ISO 20000; OHSAS 18001; ISO 27001; ISO 22000; ISO 22301

• Eksterni auditori ISO 9001; ISO 20000; OHSAS 18001; ISO 27001; ISO 22000; ISO 22301

• Projekt menadžeri

• Konsultanti

• Članovi tima za zaštitu šivotne okoline

• Stručni savetnici za ekološki menadžment

• Osobe koje su slušale ili položile ISO 9001

• Tehnički stručnjaci koji žele da se pripreme ze funkciju internog ili eksternog auditora za ekološka pitanja

• Zaposleni u profesionalnim kompanijama koje propagiraju ekologiju

• Menadžeri koji rade u oblasti brige o ekologiji

• Menadžeri kvaliteta, ekologije, zaštite na radu, bezbednosti informacija i slično


CILJEVI

• Steći stručna znanja o osnovama ISO 14001:2015

• Steći stručna znanja o izvođenju ISO 14001 internih audita, pridržavajući se smernica iz ISO 19011

• Steći stručna znanja o izvođenju ISO 14001 certifikacionih audita, pridržavajući se smernica iz ISO 19011 i specifikacija iz ISO 17021

• Steći neophodno znanje za vođenje EM audit tima

• Razumeti funkcionisanje Sistema ekološkog menadžmenta u skladu sa ISO 14001

• Upoznati se sa međuodnosom ISO 14001 i ISO 9001

• Razumeti odnos između Sistema ekološkog menadžmenta ISO 14001 i ISO 9001, uključujući menadžment procese i usaglašenosti, i zahteva različitih zainteresovanih strana (akcionara) u organizaciji

• Poboljšati sposobnost analize internog i eksternog okruženja organizacije, procene rizika i donošenja audit odluka u kontekstu EM

• Steći neophodna znanja kako se implementira ISO 14001:2015


AGENDA

Dan 1: Upoznavanje sa konceptom Sistema ekološkog menadžmenta (EM) koji zahteva ISO 14001:2015

• Osnovni principi sistema ekološkog menadžmenta

• Normativni okvir i metodologije povezane sa sistemom ekološkog menadžmenta

• Proces certifikacije ISO 14001:2015

• Sistem ekološkog menadžmenta (EM)

• Detaljno predstavljanje klauzula ISO 14001:2015 standarda

Dan 2: Planiranje, pokretanje i sprovođenje audita za ISO 14001:2015

• Osnovni koncept i principi audita

• Pristup auditu zasnovan na dokazima i riziku

• Priprema ISO 14001 certifikacionog audita

• Audit EM dokumentacije

• Održavanje sastanka otvaranja audita

• Komunikacija tokom audita

• Audit procedure: posmatranje, preispitivanje dokumentacije, intervju, tehnike uzorkovanja, tehnička verifikacija, potvrda i evaluacija

• Planovi audit testa

• Formulisanje nalaza audita

• Dokumentovanje neusaglašenosti

Dan 3: Zaključivanje i obezbeđivanje pridržavanja audita za ISO 14001:2015

• Audit dokumentacija

• Preispitivanje kvaliteta

• Održavanje završnog sastanka i zaključci audita za ISO 14001

• Ocenjivanje plana korektivnih mera

• ISO 14001 nadzorni audit

• ISO 14001 interni program upravljanja auditom

Dan 4: Certifikacioni ispit

Preduslovi

Preporučuje se posedovanje osnovnih znanja iz oblasti menadžment sistema: kvaliteta, ekologije, zaštite na radu, bezbednosti informacija, upravljanja poslovnog kontinuiteta i slično. 

Obrazovni pristup

• Ova obuka je zasnovana i na teoriji i na praksi:

o Predavanja čiji primeri su bazirani na stvarnim slučajevima

o Praktične vežbe bazirane na kompletnim studijama slučaja, uključujući igre uloga i usmene prezentacije

o Vežbe preispitivanja koje pomažu pri pripremi za ispit

o Primer testa sličan sertifikacionom testu

• Koristi od praktičnih vežbi, broj učesnika je ograničen

Ispit

• Ispit za “Sertifikovanog lider auditora za ISO 14001” u potpunosti ispunjava zahteve Exemplar Global – programa ispitivanja i certifikacije. Test pokriva sledeće oblasti kompetencije:

o 1. oblast: Osnovni principi i koncepti Menadžmenta zaštite životne sredine (EM)

o 2. oblast: Sistem ekološkog menadžmenta (EM)

o 3. oblast: Osnovni koncepti i principi audita

o 4. oblast: Priprema ISO 14001 audita

o 5.oblast: Sprovođenje ISO audita

o 6.oblast: Zaključivanje ISO audita

o 7.oblast: Upravljanje programom ISO 14001 audita

• Trajanje ispita: tri sata


Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu