ISO 37001

ISO 37001SISTEM MENADŽMENTA PROTIV MITA


Korupcija u najširem smislu predstavlja svaku zloupotrebu položaja od strane službenika ili osobe koja vrši određenu funkciju, a koja za cilj ima ličnu i/li materijalnu korist. U poslovnom svetu, ona narušava konkurenciju, povećava troškove poslovanja i utiče na smanjenje kvaliteta robe ili usluga koje pruža određena kompanija.

Iz tog razloga, usvojen je međunarodni standard ISO 37001 kao sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije, koji odražava međunarodnu dobru praksu i primenjiv je u svim pravnim sistemima - malim, srednjim i velikim organizacijama i u svim sektorima, među koje spadaju i državni, javni, privatni i neprofitni sektor.

Na osnovu njegovog seta principa, svaka organizacija u značajnoj meri može da detektuje i iskoreni korupciju. Ipak, čak ni standard ISO 37001 ne može da 100% da garantuje da se korupcija nije ili neće desiti, ali može da garantuje da će ona, u najmanju ruku, biti svedena na najnižu moguću meru.

Drugim rečima, standard ISO 37001 Vam pomaže da:

• Unapredite postojeće unutrašnje kontrole organizacije;

• Pružite dokaz menadžmentu i vlasnicima organizacija, njenim finansijerima, korisnicima i drugim poslovnim saradnicima o tome da je organizacija primenila međunarodno priznatu dobru praksu kontrole protiv korupcije;

• U slučaju istrage, pružite dokaze tužiocima ili sudovima o tome da je organizacija preduzela razumne korake za sprečavanje podmićivanja.

Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem ISO 37001, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi sistem za borbu protiv korupcije.

Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.


UPOZNAVANJE

Otkrijte najbolji način da započnete sa sertifikacijom Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije ISO 37001 i saznajte zbog čega ovaj standard može da doprinese svakoj vrsti poslovanja, bez obzira na to da li se radi o velikim ili malim organizacijama.

ISO 37001 će pomoći Vašoj organizaciji da implementira ažurne i proporcionalne metode osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mera u vezi sa podmićivanjem.

Bez obzira na to da li ulažete u standard ISO 37001 da biste unapredili svoje poslovanje ili kao odgovor na zahteve okruženja, implementacija ovog standarda zahteva dobru pripremu. Mi Vam nudimo alate, usluge, tehnike i eksperte kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom implementacije.


UVOĐENJE

Prilikom implementacije ISO 37001, stojimo Vam na raspolaganju za upoznavanje sa zahtevima standarda sa ciljem njegove uspešnije primene.

ISO 37001 je značajan alat za borbu protiv korupcije i definisanje načina poslovanja u tim uslovima. Angažovanje zaposlenih je takođe veoma važno prilikom implementacije ISO 37001, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi Sistemom menadžmenta za borbu protiv korupcije. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno implementirao.

Mobes Group je tu da Vam pomogne da uklonite sve poteškoće implementacije standarda ISO 37001, jednostavnim paketom alata i usluga koje nudi naša kompanija.

Saveti za implementaciju ISO 37001:

• Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

• U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;

• Uporedite svoje postojeće sisteme borbe protiv korupcije sa zahtevima standarda ISO 37001;

• Obezbedite povratne informacije od dobavljača i klijenata o trenutnom Sistemu menadžmenta za borbu protiv korupcije;

• Uspostavite tim za implementaciju kako biste dobili najbolje rezultate;

• Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i rasporede;

• Prilagodite principe upravljanja ISO 37001 Vašem poslovanju;

• Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i podsticajima;

• Podelite svoje znanje o ISO 37001 sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;

• Redovno preispitujte svoj Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete.


SERTIFIKACIJA

Stvorite nove prilike za Vašu organizaciju i ispunite zahteve lanca snabdevanja putem sertifikacije za ISO 37001. Ispunite očekivanja organizacione otpornosti i dokažite da koristite najbolju praksu poslovnog kontinuiteta.

Kada dostignete nivo sertifikacije ISO 37001, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama da ste spremni da nastavite sa poslovanjem u slučaju ozbiljnog incidenta ili katastrofe. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste partner od poverenja, što bi moglo da otvori nove poslovne mogućnosti Vašoj organizaciji.

Kako da sertifikujete ISO 37001?

Kako bismo Vam pomogli da lakše sertifikujete ISO 37001, kroz sam proces sertifikacije će Vas voditi konsultant iz Mobes Group kompanije, koji ima relevantno iskustvo u Vašoj oblasti industrije.

Koraci sertifikacije ISO 37001:

1. Analiza neusaglašenosti

Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaše postojeće aktivnosti na polju upravljanja korupcijom i uporediti ih sa zahtevima standarda ISO 37001. To je isplativ način kojim možete da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

2. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 37001 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost rešavanja istih. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 37001.

3. Sertifikacija

Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 37001 koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi ne samo brigu o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.


ODRŽAVANJE

Implementacija ISO 37001 standarda se ne radi samo zbog sertifikacije, već i zbog toga što daje smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje ISO 37001 sistema se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako biste bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i na taj način dodajete vrednost Vašoj organizaciji.

Neke od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja ISO 37001 sistema su:

• Revizija Vaše dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda;

• Obuka novih zaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda;

• Analize podataka dobijenih primenom ISO 37001;

• Sprovođenje internih provera;

• Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih i preventivnih mera;

• Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca;

• Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda ISO 37001 od strane rukovodstva.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu