BRCTHE BRITISH RETAIL CONSORTIUM


BRC (British Retail Consortium) standard je namenjen svim proizvođačima hrane koji hoće da uvedu dobru proizvodnu praksu, a imaju kvalitetan sistem za proizvodnju. Ovaj standard se može primeniti na svaku prerađivačku operaciju u kojoj se rukuje hranom, odnosno od samog početka proizvodnje, tj. pakovanja svežih proizvoda, preko klanica, pa sve do prerađivanja hrane u konzerve, kao i prilikom proizvodnje visoko higijenskih proizvoda.

Za dobijanje BRC sertifikata, najvažnije je to da preduzeće bude upućeno u pravila po kojima se izdaje sertifikat i da pažljivo planira sve neophodne korake.

Između ostalog, BRC standard zahteva:

• Usvajanje i primenu HACCP principa;

• Dokumentovan i funkcionalan sistem upravljanja kvalitetom;

• Standard za kontrolu fabričkog okruženja, proizvoda, procedura i osoblja.

POGODNOSTI

BRC standard donosi brojne prednosti organizacijama, a između ostalog, sertifikacija ovog standarda omogućava:

• Sprovođenje sertifikacije od treće strane;

• Istovremenu mogućnost proizvođaču i isporučiocu da informišu maloprodajne ili druge organizacije o statusu hrane, pod uslovom da je tako dogovoreno;

• Posebnu pažnja posvećenu kvalitetu, higijeni i bezbednosti proizvoda u prehrambenoj industriji;

• Zahtev za ispunjenje pri proizvodnji/isporuci, pakovanju/punjenju i maloprodaji. Proizvođači hrane takođe mogu koristiti ovaj standard da osiguraju to da i njihovi isporučioci sprovode dobru higijensku praksu;

• Zahtev za stalno praćenje i potvrđivanje korektivnih mera proisteklih iz neusaglašenosti, čime se uspostavlja sistem samounapređenja kvaliteta, higijene i bezbednosti proizvoda.


SERTIFIKACIJA

BRC standard postavlja zahteve za proizvodnju obrađene hrane i pripremu primarnih proizvoda isporučenih maloprodajama, kao i brendiranih prehrambenih proizvoda i hrane ili sastojaka za upotrebu u uslužnim kompanijama, ugostiteljskim organizacijama i proizvodnji hrane. Sertifikacija se odnosi na proizvode koji su izrađeni ili pripremljeni na lokaciji na kojoj je izvršeno ocenjivanje i obuhvata skladišta koja su pod direktnom kontrolom menadžmenta na licu mesta.

Kompanije čija je primarna delatnost obrada proizvoda ili isporuka prepakovanih proizvoda može biti uvrštena u oblast sertifikacije u slučaju da postoje odgovarajuće kontrole, a delatnost isključuje obradu ili pripremu prepakovanih proizvoda. Standard se ne odnosi na aktivnosti u vezi sa veleprodajom, uvozom i distribucijom ili skladištenjem (izvan direktne kontrole kompanije).


UPRAVLJANJE

Principi BRC standarda su: 

• Smanjenje mogućnosti dvostrukog ocenjivanja;

• Rad i saradnja sa akreditacionim telima kako bi se obezbedila efektivna kontrola i održavanje standarda;

• Ohrabrivanje “lokalnog” ocenjivanja;

• Obezbeđivanje otvorenosti, transparentnosti i usklađenosti sa trgovinskim zakonima;

• Promocija direktnog učešća vlasnika maloprodaja prilikom razvoja i održavanja sistema učešćem u Odboru za tehnički nadzor;

• Stalno preispitivanje i poboljšanje standarda i pomoćnih procesa.


INTEGRACIJA I OBUKE

Integracijom postižete bolje rezultate

Iskoristite maksimum od Vašeg sistema za upravljanje BRC standardom tako što ćete ga integrisati sa ostalim sistemima koje Vaša organizacija održava. To Vam omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

Saznajte više o integrisanim sistemima upravljanja tako što ćete nam poslati Zahtev za ponudu.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu