HACCP

HACCPANALIZA OPASNOSTI KRITIČNIH KONTROLNIH TAČAKA


Analiza rizika i kritične kontrolne tačke (HACCP, na engleskom „Hazard Analysis and Critical Control Point“) predstavlja sistemski preventivni pristup bezbednosti hrane, koji se odnosi ne samo na fizičke, hemijske i biološke opasnosti, već i na preventivni postupak kojim proizvođač posmatra, vrši kontrolu, identifikuje i analizira izvesne kritične tačke u proizvodnji hrane, na kojima eventualno može doći do njihove kontaminacije.

Kao šema koja je u potpunosti usklađena i ispunjava sve kriterijume izdate od strane „Codex Alimentarius Commission“ (CAC), koja je utvrđena od strane Svetske zdravstvene organizacije i Prehrambeno-poljoprivredne organizacije Ujedinjenih nacija, HACCP ima suštinsku važnost prilikom ispunjavanja svih nacionalnih i međunarodnih propisa u vezi sa bezbednošću i ispravnošću hrane. Pogodan je za primarne i sekundarne proizvođače jednako koliko i za prerađivače i za mnoge kompanije koje se bave ovom delatnošću može predstavljati ključ njihovog uspeha pri plasiranju svojih proizvoda na inostrano tržište.

Kome treba HACCP?

HACCP je danas globalno rasprostranjen sistem i primenjuju ga organizacije različih veličina i delatnosti:

• Sve organizacije koje se bave proizvodnjom i preradom hrane (pekare, mesare, mlekare, klanice, poslastičarnice, proizvođači alkoholnih i bezalkoholnih pića, prerađivači voća i povrća, proizvođači konditorskih proizvoda, bombona itd);

• Svi proizvođači i prerađivači vode za piće, kao i vode koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane;

• Sve organizacije koje se bave pakovanjem i prepakivanjem prehrambenih proizvoda;

• Sve organizacije koje se bave skladištenjem, transportom i distribucijom svih prehrambenih proizvoda;

• Sve organizacije koje se bave pripremom i distribucijom hrane za potrebe bolnica, dečijih ustanova, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija;

• Svi objekti javne i kolektivne ishrane (javne kuhinje, kantine, bolnice, vrtići, škole itd);

• Sve trgovine – prodavnice, supermarketi, megamarketi i svi veleprodajni objekti;

• Svi maloprodajni objekti;

• Svi ugostiteljski objekti, ketering usluge, usluge isporuke gotove hrane itd.

Šta donosi HACCP?

Svaka organizacija koja u svoje poslovanje uvede HACCP ne samo da dobija sertifikat kojim pokazuje da ispunjava sve domaće i međunarodne propise po pitanju bezbednosti hrane, već u isto vreme stiče mogućnost da mnogo lakše i efikasnije proširi svoje poslovanje i na inostranom tržištu.

Štaviše, system HACCP Vam omogućava da:

• Obezbedite kvalitet i bezbednost hrane;

• Ulijete poverenje proizvođačima, zainteresovanim stranama i dobavljačima o Vašim kontrolama;

• Integrišete HACCP sistem sa ISO 22000, sa ciljem unapređenja sistema upravljanja bezbednosti hrane;

• Efektivno upravljate rizicima bezbednosti hrane kroz ceo lanac snabdevanja;

• Redovno preispitujete i unapređujete Vaš sistema kako bi ostao efektivan;

• Ispunjavate zahteve zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor;

• Povećate konkurentnost Vaše organizacije na svetskom tržištu;

• Uklonite barijere međunarodne trgovine;

• Omogućite efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;

• Povećate profit kroz stalnu proizvodnju sigurnog proizvoda;

• Obezbedite dokaze o sigurnoj proizvodnji i rukovanju sa prehrambenim proizvodima;

• Povećate poverenje proizvođača u vlastiti proizvod, čime se obezbeđuje poverenje potrošača u sposobnost preduzeća;

• Zadovoljite zahteve potrošača za HACCP, kao i međunarodne standarde;

• Usaglasite poslovanje Vaše firme sa propisima.

Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem HACCP, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi ovaj sistem.


UPOZNAVANJE 

HACCP je fleksibilan sistem i prilagođava se svim vrstama proizvoda u svakoj karici lanca proizvodnje, distribucije i rukovanja hranom, “od njive do trpeze”. U proizvodnji i distribuciji hrane, najznačniji aspekti su svakako kvalitet i bezbednost hrane. Obaveza svih onih koji dolaze u kontakt sa hranom tokom njenog proizvodnog ili distributivnog toka je da izvrše sve mere prevencije kako bi tržištu pružili kvalitetnu i sigurnu hranu.

HACCP će Vam pomoći da neprestano nadgledate kvalitet hrane u Vašoj organizaciji i da njome kontinuirano upravljate. Ovaj standard predstavlja značajan alat za unapređenje Vašeg biznisa i procesa, koji će povećati kvalitet Vaše saradnje sa klijentima.


UVOĐENJE

Kompanija Mobes Group može da Vam pomogne sa procesom implementacije HACCP sistema, bez obzira na to za koji aspekat proizvodnje hrane je Vaša organizacija specijalizovana. Nudimo prilagođene pakete kako bismo Vam pomogli da eliminišete rizike bezbednosti hrane kroz Vaše poslovanje. HACCP paket koji Vam nudimo će uključivati samo proizvode i usluge koje su Vam potrebne, uz smanjenje troškova nepotrebnih usluga i uspostavljanje efikasnih kontrola.

Da bi uvođenje i primena HACCP sistema dala rezultate, neophodno je organizovati obuke zaposlenih. Veoma je važno da zaposleni shvate šta je i kako funkcioniše ovaj sistem, a da zatim nauče veštine koje su im potrebne za uspešno obavljanje posla (alati i metode), kao i odgovarajuće procedure i radna uputstva sa opisom posla koji treba da bude obavljen.

Sertifikovani HACCP sistem je neophodno stalno održavati i nadograđivati, interno i eksterno nadzirati i korigovati po potrebi. Za razliku od tradicionalnog inspekcijskog pregleda proizvoda na kraju proizvodnog procesa, HACCP predstavlja integrisani preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane u svakom delu procesa proizvodnje i distribucije, čime doprinosi smanjenju rizika po zdravlje stanovništva. Treba i to naglasiti da se HACCP ne odnosi (direktno) na kvalitet proizvoda, već samo na njegovu zdravstvenu bezbednost.


SERTIFIKACIJA

Kompanija Mobes Group omogućava da proces sertifikacije HACCP standarda bude lakši i jednostavniji. Nakon što dobijemo Vašu prijavu, određujemo auditora koji će voditi Vaše poslovanje kroz sledeće korake:

1. Analiza neusaglašenosti

Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaš postojeći sistem upravljanja bezbednošću hrane i uporediti ga sa zahtevima HACCP standarda. To je isplativ način kojim proveravate da li postoje oblasti koje treba unaprediti pre nego što se izvrši formalna procena.

2. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacje za procenu kroz proveravanje neophodnih procedura HACCP standarda i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost rešavanja istih. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije.

3. Sertifikacija

Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat za HACCP standard koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima za kvalitet i bezbednost hrane i na taj način vodi ne samo brigu o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.


Integrišite HACCP sa ISO 22000

HACCP može postojati kao samostalni sistem upravljanja u sklopu Vaše organizacije, a može se i integrisati sa ostalim sistemima upravljanja, kao što je ISO 22000 Sistem upravljanja bezbednošću hrane. HACCP podržava implementaciju ISO 22000, s obzirom na to da oba sistema imaju neke zajedničke zahteve za uspostavljenje kontrole nad rizicima bezbednosti hrane. Integracija zapravo predstavlja pojednostavljanje i unapređivanje načina upravljanja zajedničkim procesima ovih sistema.

Saznajte više o ISO 22000.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu