ISO 31000

ISO 31000SISTEM UPRAVLJANJA RIZIKOM


Od samog nastanka preduzetništva, koliko god davno to bilo, svaka firma i organizacija koja posluje u privatnom ili javnom sektoru izložena je riziku da ne ispuni ciljeve koje je postavila pred sebe, što često ume da izazove izuzetno štetne ili čak tragične posledice po samu kompaniju ili organizaciju, odnosno sve ljude koji je čine i predstavljaju njen deo.

Jednostavno, svaka aktivnost neke firme ili organizacije sa sobom nosi i postojanje određenog rizika, a kompanije se prema njima odnose tako što pokušavaju da ih identifikuju, analiziraju, izvrše njihovu evaluaciju i donosu odluku o postupanju sa njima.

Standard ISO 31000 preporučuje upravo da organizacija razvija, primenjuje i konstantno unapređuje okvir čija je svrha integracija procesa upravljanja rizicima u čitavoj organizaciji, tj. u procesima upravljanja, definisanja strategije i planiranja, procesima izveštavanja, politici, vrednostima kompanije i korporativnoj kulturi.

ISO 31000 donosi brojne prednosti organizacijama, a između ostalog, sertifikacija ovog standarda omogućava:

• Aktivno poboljšanje operativne efikasnosti i upravljanja;

• Primenu sistema upravljanja kontrolama na analizi rizika kako bi se minimizirali gubici;

• Odgovor na efikasnost promena i zaštitu Vašeg poslovanja prilikom rasta;

• Efikasniju raspodela i upotrebu resursa;

• Poboljšano upravljanje incidentima i smanjenje gubitaka i troškova rizika;

• Povećano poverenje zainteresovanih strana;

• Bolje ispunjavanje važećih propisa;

• Bolje korporativno poslovanje;

• Odgovornost za upravljanje rizicima;

• Postavljanje prioriteta u poslovanju.

Bez obzira na to da li želite ili ste već počeli sa uvođenjem ISO 31000, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi ovaj standard.

Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.


UPOZNAVANJE

Otkrijte najbolji način da započnete sa sertifikacijom Sistema upravljanja rizikom ISO 31000 i saznajte zbog čega ovaj standard može da doprinese svakoj vrsti poslovanja, bez obzira na to da li se radi o velikim ili malim organizacijama.

ISO 31000 će Vam pomoći da pratite pojavu rizika u Vašoj organizaciji i da njima konstantno i efikasno upravljate. Ovaj standard predstavlja značajan alat za unapređenje Vašeg poslovanja i procesa koji će povećati kvalitet saradnje sa klijentima.

Bez obzira na to da li ulažete u standard ISO 31000 da biste unapredili svoje poslovanje ili kao odgovor na zahtev tendera, implementacija ovog standarda zahteva dobru pripremu. Mi Vam nudimo alate, usluge, tehnike i eksperte, kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom implementacije.


UVOĐENJE

Prilikom implementacije ISO 31000, stojimo Vam na raspolaganju za upoznavanje sa zahtevima standarda u cilju njegove uspešnije primene.

ISO 31000 je značajan alat za unapređenje Vašeg poslovanja, kao i za razmatranje i usvajanje načina upravljanja poslovnim procesima. Angažovanje zaposlenih je takođe veoma važno prilikom implementacije ISO 31000, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi Sistemom upravljanja rizikom. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno implementirao.

Mobes Group je tu da vam pomogne da uklonite sve poteškoće prilikom implementacije standarda ISO 31000, sa jednostavnim paketom alata i usluga koje nudi naša kompanija.

Saveti za implementaciju ISO 31000:

• Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

• U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;

• Uporedite svoje postojeće sisteme upravljanja rizikom sa zahtevima standarda ISO 31000;

• Obezbedite povratne informacije od dobavljača i klijenata o trenutnom sistemu upravljanja rizikom;

• Uspostavite tim za implementaciju kako biste dobili najbolje rezultate;

• Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i vremenski sled realizacije aktivnosti;

• Prilagodite principe upravljanja ISO 31000 Vašem poslovanju;

• Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i podsticajima;

• Podelite svoje znanje o ISO 31000 sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;

• Redovno preispitujte svoj ISO 31000 standard kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete.


SERTIFIKACIJA

Kada dostignete nivo sertifikacije ISO 31000, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama posvećenost kvalitetu poslova koje obavljate. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste partner od poverenja, što bi moglo da otvori nove poslovne mogućnosti Vašoj organizaciji.

Kako da sertifikujete ISO 31000?

Kako bismo Vam pomogli da lakše sertifikujete ISO 31000, kroz sam proces sertifikacije će Vas voditi konsultant iz Mobes Group kompanije, koji ima relevantno iskustvo u Vašoj oblasti industrije.

Koraci sertifikacije ISO 31000:

1. Analiza neusaglašenosti

Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaše postojeće aktivnosti na polju upravljanja rizikom i uporediti ih sa zahtevima standarda ISO 31000. To je isplativ način da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

2. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 31000 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 31000.

3. Sertifikacija

Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 31000, koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.


ODRŽAVANJE

Implementacija ISO 31000 standarda se ne radi samo zbog sertifikacije, već i zbog toga što daje smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje ISO 31000 sistema se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako biste bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i na taj način dodajete vrednost Vašoj organizaciji.

Neke od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja ISO 31000 sistema su:

• Revizija Vaše dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda;

• Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda;

• Analize podataka dobijenih primenom ISO 31000;

• Sprovođenje internih provera;

• Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih i preventivnih mera;

• Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca;

• Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda ISO 31000 od strane rukovodstva.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu