SA8000

SA8000

SISTEM ZA ISPITIVANJE I PROVERU DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI


Na svakom radnom mestu, potrebno je održavanje standarda i dobijanje pravičnih odgovora, što je posledica globalnog stava u svakom poslovnom okruženju da se organizacije i kompanije motivišu da se u svom radu pridržavaju društvene odgovornosti i visokih etičkih principa. Drugim rečima, one firme koje pokazuju društvenu odgovornost, na tržištu imaju bolji imidž od svojih konkurenata koji to ne čine, a to im proporcionalno otvara veće mogućnosti za saradnju sa drugim kompanijama, organizacijama, pa čak i državnim i društvenim institucijama.

Međunarodno priznati standard koji se odnosi na ovo pitanje jeste SA8000, prvi standard za ispitivanje i proveru društvene odgovornosti, prilagodljiv i primenjiv na svaku firmu ili organizaciju bilo gde u svetu, nezavisno od njene veličine ili delatnosti. Svrha ovog sertifikata jeste da usmerava, pomaže i podstiče kompanije da posluju etički i društveno odgovorno, tako što će identifikovati slabosti i snage njihovog menadžmenta u nastojanju da ispuni ovaj cilj.

Takođe, SA8000 je prilagodljiv i može da se primeni zajedno sa standardima ISO 9001 (upravljanje kvalitetom), 14001 (zaštita životne sredine) i OHSAS 18001 (zdravlje i bezbednost na radu).


PREDNOSTI

SA8000 donosi brojne prednosti organizacijama, a između ostalog, sertifikacija ovog standarda omogućava:

• Postizanje dobre prakse u zapošljavanju, trgovini i operativnim aktivnostima;

• Angažovanje i motivaciju zaposlenih na poboljšanju morala;

• Predstavljanje veće transparentnosti pri vođenju poslovanja;

• Održavanje postojećeg poslovanja i privlačenje novih potrošača i investitora;

• Dobijanje priznanja kao društveno odgovorne organizacije.


ZAHTEVI

Zahtevi se temelje na brojnim postojećim pravilima i međunardno prihvaćenim propisima koji definišu ljudska prava, uključujući Deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima dece. U svojim zahtevima, standard SA8000 uključuje devet glavnih područja, a to su:

1. Rad dece

Zabranjen je rad dece koja imaju manje od 15 godina.

2. Prisilan rad

Radnici ne smeju biti primorani na bilo koju vrstu rada koja se protivi njihovim uverenjima i mogućnostima.

3. Zdravlje i sigurnost

Kompanije moraju osigurati osnovne standarde za zdravlje i sigurnost, uključujući vodu za piće, sanitarne prostorije, zaštitnu opremu i neophodnu edukaciju.

4. Sloboda udruživanja

Omogućava radnicima da se udružuju u sindikate i kolektivno dogovaraju, bez straha od negodovanja menadžmenta.

5. Diskriminacija

U organizacijma ne sme postojati diskriminacija na osnovu rase, nacionalnog porekla, religije, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije, članstva u nekom udruženju ili političkog opredeljenja.

6. Disciplinske mere

Strogo se zabranjuje telesna, psihička ili fizička prisila i verbalno vređanje zaposlenih u organizaciji.

7. Radno vreme

Pruža okvire za maksimum 48 radnih sati po radnoj nedelji, sa minimalno jednim slobodnim danom u nedelji i granicom od 12h plaćenih prekovremenih sati po nedelji.

8. Kompenzacija

Isplaćene zarade treba da dostižu bar minimum zakonskih zahteva i da pruže dovoljnu zaradu za osnovne potrebe.

9. Zahtevi prema menadžmentu

Definiše procedure za uspešno upravljanje, primenu i ocenu standarda SA8000 i njegove usklađenosti sa procesom upravljanja na nivou organizacije.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu