IFSINTERNACIONALNI STANDARD ZA HRANU


IFS (International Food Standard) predstavlja objedinjeni standard kvaliteta i standard bezbednosti hrane, prihvaćen od strane Globalne incicijative za bezbednost hrane (Global Food Safety Initiative) i razvijen sa ciljem da proverava kompetentnost proizvođača hrane po pitanju njene bezbednosti i kvaliteta, omogućavajući pritom samim proizvođačima da uštede svoje vreme i novac.

IFS je namenjen pretežno robnim markama velikih trgovinskih lanaca, pa ga tako, u ovom trenutku, primenjuje devet od 10 najvećih evropskih maloprodajnih brendova, koji pritom zajedno rade na njegovom unapređenju i prilagođavanju tržištu. Ovaj standard je primenjiv dobavljače u svim fazama prerade hrane, osim kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja.

Struktura IFS je prilagođena standardu ISO 9001, kao i HACCP, a pritom se takođe zasniva i na dobroj proizvođačkoj praksi (Good Manufacturing Practice), dobroj laboratorijskoj praksi (Good Laboratory Practice) i dobroj higijenskoj praksi (Good Hygiene Practice).

Prema evropskim i nacionalnim propisima, svi proizvođači ili trgovci brendiranom hranom moraju imati sertifikat IFS, koji im, između ostalog, omogućava:

• Iskazivanje opredeljenosti za isporuku bezbedne hrane dobrog kvaliteta;

• Olakšano poštovanje zakonskih obaveza i propisa;

• Sertifikacija prema IFS-u smanjuje troškove internih i eksternih provera korišćenjem jedinstvenog standarda;

• Povećava se reputacija preduzeća, snaga brenda i slika vaše kompanije;

• Proces sertifikacije podržava kontinuirano poboljšanje kroz nadzor i korektivne mere.

Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem IFS, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi internacionalni standard za hranu.


STRUKTURA 

Svaki IFS standard ima istu osnovnu strukturu i podeljen je na četiri dela: protokol provere, spisak zahteva (tehnička ček-lista), zahteve za akreditaciona tela i zahteve u vezi sa izveštajem sa provere.

1. Protokol provere

U ovom specifičnom poglavlju, obrađene su sledeće teme:

• Proces revizije, odnosno provere, od početnog zahteva kompanije do izdavanja IFS sertifikata,

• Ocenjivanje i sistem bodovanja;

• Učestalost provera (uglavnom jednom godišnje);

• Tipovi provera (inicijalna, provera za obnavljanje sertifikata i kontrolne provere);

• Izbor sertifikacionog tela i sklapanje ugovora;

• Uslovi za izdavanje sertifikata.

2. Spisak zahteva (tehnička ček-lista)

Ček-lista se razlikuje kod svakog standarda i sadrži sve zahteve, kao i dobre prakse koje moraju biti implementirane od strane kompanije, ako želi da bude sertifikovana prema IFS standardu.

Ček lista sadrži oko 250 zahteva, koji obrađuju pet osnovnih tema:

• Odgovornost višeg menadžmenta,

• Sistem upravljanja kvalitetom,

• Upravljanje resursima,

• Proces proizvodnje,

• Merenje, analize, unapređenja.

3. Zahtevi za akreditaciona tela, IFS sertifikaciona tela i IFS proverivače

Pomenuti zahtevi odnose se prvenstveno na obrazovanje, iskustvo i kompetencije proverivača.

4. Zahtevi u vezi sa izveštajem sa provere, akcionim planom i sertifikatom

U ovom delu, data je forma dokumenata, kako bi svi dokumenti bili slični, bez obzira na državu u kojoj se provera vrši, jezik ili sertifikaciono telo koje je sprovelo proveru.


UPOZNAVANJE

IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane, čiji su osnovni ciljevi:

• uspostavljanje opšteg standarda sa jedinstvenim sistemom ocenjivanja;

• rad sa akreditovanim sertifikacionim telima i visoko kvalifikovanim i ovlašćenim ocenjivačima;

• obezbeđivanje uporedivosti i transparentnosti kroz čitav lanac snabdevanja;

• smanjenje troškova i ušteda vremena, kako dobavljačima, tako i trgovinskim lancima.

Bez obzira na to da li ulažete u standard IFS da biste unapredili interne zahteve za kvalitetom hrane ili kao odgovor na zahteve okruženja, implementacija ovog standarda zahteva dobru pripremu. Mi Vam nudimo alate, usluge, tehnike i eksperte, kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom implementacije.


UVOĐENJE

Prilikom implementacije IFS standarda, svako može da razvije rešenje koje mu najviše odgovara. Tokom provere, IFS revizor isključivo proverava da li određeno rešenje funkcioniše i da li ono garantuje bezbednost proizvoda.

Uz pomoć IFS standarda, dobija se realna slika preduzeća koja obezbeđuje dobru osnovu za početak unapređenja sistema. Ovaj standard ostavlja period od 12 meseci tokom kojih se moraju popraviti odstupanja koja su utvrđena tokom provere. Na taj način, kompanija ima vremena da razvije sopstveno rešenje koje odgovara njenim procesima. Međutim, neusaglašenosti koje se odnose na bezbednost hrane ili zakonske zahteve moraju se rešiti momentalno.

Pokazalo se da su preduzeća koja su prihvatila IFS standard poboljšala odnose sa kupcima i popravila svoju konkurentsku poziciju. To je zato što se proces proizvodnje struktuira na novi način, tokom čega se pronalaze mesta koja je moguće unaprediti.


SERTIFIKACIJA

Osnovna prednost ovog standarda je poverenje u IFS sertifikaciju, odnosno proveru. Samo sertifikaciona tela koja su potpisala ugovor sa IFS-om imaju pravo da izdaju sertifikat o usaglašenosti sistema sa ovim standardom. IFS je jedini standard za koji je potrebno obnavljati sertifikat, odnosno vršiti ponovne provere na svake dve godine. 

Zaštićena baza sertifikovanih organizacija obezbeđuje uvid u status svakog preduzeća, njegov sertifikat, kao i izveštaj sa njegovih provera. IFS ovlašćena sertifikaciona tela su obavezna da sve podatke sa provera, uključujući izveštaj sa provere i akcioni plan, unesu u pomenutu bazu podataka.


ODRŽAVANJE

Implementacija IFS standarda daje smernice kako da konstantno poboljšavate kvalitet hrane u Vašoj organizaciji. Održavanje IFS sistema se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako bi se proverilo da li se sprovode zahtevi IFS standarda, unapređuje sistem i da li se na ovaj način dodaje vrednost Vašoj organizaciji.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu