FSCSISTEM NADZORNOG LANCA


Šume kao pluća sveta oduvek su imale esencijalan značaj za biološku ravnotežu i sveukupno zdravlje ne samo čoveka, već i celokupnog biljnog i životinjskog sveta. Međutim, usled raznih biotskih i abiotskih štetnih delovanja, među ljudima se još u 18. veku pojavio strah od potpunog ili skoro potpunog nestajanja šuma, da bi tek 1993. godine, sa usvajanjem FSC CoC sistema kontrole nadzornog lanca, bilo pronađeno sistemsko rešenje za rešavanje ovog krucijalnog problema.

Od tog trenutka, sve kompanije koje na svojim proizvodima imaju FSC etiketu, na taj način svojim kupcima šalju poruku da kupovinom tog proizvoda istovremeno podstiču odgovorno upravljanje šumama. Drugim rečima, FSC predstavlja najviši nivo osiguranja kvaliteta u šumarstvu, drvnoj industriji i industriji papira, a u svojoj strukturi sadrži niz zahteva iz oblasti kvaliteta, socijalne sfere i ekologije.

FSC je primenjiv i koristan u sledećim sistemima i oblastima:

• Pilanama;

• Drvoprerađivačkim industrijama;

• Drvnim industrijama i trgovinama;

• Papirnoj industriji i trgovinama;

• Izdavačkim kućama i štamparijama.

Sa FSC etiketom, svaka kompanija pokazuje da, zajedno sa svojim kupcima, brine o šumskim bogatstvima i ekološkoj ravnoteži u svetu, čime doprinosi stvaranju svog boljeg imidža u javnosti i samim tim stvara veću mogućnost za nove poslovne uspehe i lakše plasiranje svoje robe na tržištu.


PREDNOSTI

FSC CoC donosi brojne prednosti organizacijama, a između ostalog, sertifikacija ovog standarda Vam pomaže kod:

• Sprečavanja prenamene šumskih parcela i svih drugih prirodnih staništa;

• Poštovanja međunarodnih prava radnika;

• Zabrane upotrebe opasnih hemikalija;

• Poštovanja ljudskih prava sa posebnim osvrtom na lokalno stanovništvo;

• Poslovanja bez korupcije, prateći sve primenjive zakone;

• Identifikacije i odgovarajućeg upravljanja oblastima kojima je potrebna specijalna zaštita (npr. kulturna i religijska mesta, staništa ugroženih biljnih i životinjskih vrsta itd.).


PRINCIPI

FSC je definisao 10 principa i 56 povezanih kriterijuma za sertifikaciju šuma (FSC Forest Management FM), koji su važeći u čitavom svetu. Cilj uspostavljenih principa je široko prihvatanje svesti o tome da je šuma zajedničko dobro i da se procesima eksploatacije šuma što manje negativno utiče na ekološki sistem.

Principi za sertifikaciju uspostavljenog FSC CoC sistema su sledeći:

• Usaglašenost sa zakonima i FSC principima;

• Zakup prava i obaveze korišćenja;

• Društveni odnos i prava radnika;

• Održavanje visokog stepena kvaliteta drveta i drvne građe;

• Pravilna upotreba koristi iz šuma;

• Smanjenje štetnih uticaja na okolinu;

• Odgovarajući plan upravljanja;

• Odgovarajuće praćenje i procena;

• Održavanje šuma koje su od velikog značaja (prva kategorija);

• Plantaže.


SERTIFIKACIJA

Sertifikacija sistema nadzornog lanca se vrši na osnovu zahteva FSC CoC:

• Dokumentovani sistem kontrole;

• Potvda prijema robe;

• Razdvajanje i/ili obeležavanje sertifikovane od nesertifikovane robe;

• Označavanje bezbednih proizvoda;

• Identifikacija sertifikovane robe za otpremanje.

Nakon uspešne sertifikacije, FSC CoC sertifikat se izdaje na rokom važenja od pet godina, s tim da se u tom periodu jednom godišnje sprovodi nadzorna kontrola.


Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu