EFQM
  EFQM

  EFQM

  Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć EFQM-a

  Poslovna izvrsnost predstavlja put koji vodi preduzeća u savremenim uslovima putovanja, kako bi na adekvatan način odgovorili zahtevima potrošača i drugih interesnih grupa. Za razliku od ISO standarda, EFQM model se ne oslanja na striktno postavljene zahteve, već na konstantno osluškivanje potreba i reagovanja svoje organizacije, sa ciljem da se očekivanja zainteresovanih strana ne samo ispune, već i prevaziđu.

  EFQM predstavlja globalnu, neprofitnu organizaciju, osnovanu 15. septembra 1988. godine u belgijskom gradu Briselu od strane predstavnika 14 velikih evropskih kompanija. Danas, EFQM sistem održive izvrsnosti se primenjuje u preko 30.000 organizacija širom sveta.

  Faze
  1
  1. Resursi

  Saznajte šta zapravo predstavlja EFQM i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Rezultati

  Otkrijte najbolji način da uvedete EFQM i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne u tome.

  Saznajte više
  3
  3. Komplementarnost

  Saznajte u čemu se sastoji komplementarnost EFQM modela.

  Saznajte više

  1. Resursi

  Liderstvo – U svim izvrsnim organizacijama, lideri su ti koji uspostavljaju njihovu viziju, misiju, vrednosti i etičke principe. Oni definišu, nadziru, preispituju i uspostavljaju sistem menadžmenta u organizaciji i njegove performanse i sarađuju sa eksternim stejkholderima. Svojim delovanjem, oni podstiču kulturu izvrsnosti u organizaciji, osiguravaju njenu fleksibilnost i efektivno upravljaju promenama.

  Zaposleni – Svi planovi zaposlenih treba da budu u skladu sa organizacionom stragijom kompanije u kojoj rade, a njihovo znanje i kapaciteti treba konstantno da se nadograđuju. Između ostalog, karakteristika izvrsnih kompanija je u tome da se zaposlenima pruža podrška, daju im se ovlašćenja i uključeni su u sve aktivnosti organizacije. Oni su neko o kome se brine tako što im se odaju priznanja i daju nagrade za doprinos koji su dali razvoju i uspehu kompanije.

  Strategija – Strategija svakog izvrsnog preduzeća oslonjena je na razumevanje potreba i očekivanja stejkholdera i spoljnog okruženja, ali i na razumevanju unutrašnjih performansi i sposobnosti. Strategija i pripadajuće politike se prenose, implementiraju i nadziru, dok istovremeno moraju biti usostavljene, preispitane i ažurirane.

  Partnerstva – Izvrsne organizacije upravljaju svojim partnerima i dobavljačima sa ciljem održive koristi, kao i svojim finansijama u cilju održivog uspeha. Takođe, važan segment predstavlja i upravljanje tehnologijom, jer od toga zavisi i sprovođenje strategije, ali i upravljanje znanjem i informacijama, jer to obezbeđuje efektivno donošenje odluka i izgradnju organizacionih kapaciteta. Pored navedenog, svaka izvrsna organizacija takođe ume da upravlja svojim objektima, opremom, materijalima i prirodnim resursima.

  Procesi, proizvodi, usluge – Procesi u izvrsnim organizacijama dizajnirani su i upravljani tako da optimizuju vrednost stejkholdera, dok se proizvodi i usluge razvijaju tako da kreiraju optimalnu vrednost za potrošače. Svi proizvodi i usluge moraju biti efektivno promovisani i plasirani na tržište. Oni su kreirani, isporučeni i kontrolisani od strane organizacije, sa ciljem da proširuju i upravljaju odnosima sa kupcima.

  2. Rezultati

  Bez obzira na to da li se radi o učinku zaposlenih, zadovoljstvu klijenata, društvenom uticaju ili ključnim poslovnim rezultatima, evaluacija dobijena kroz EFQM model je dvosmerna i deli se na mere percepcije i indikatore performansi.

  Učinak zaposlenih – Mere percepcije pokazuju to kako zaposleni vide organizaciju i u tu svrhu se vrše prikupljanja informacija kroz upitnike, intervjue, strukturirana ispitivanja itd. S druge strane, indikatori performansi predstavljaju interne mere koje organizacija koristi kako bi nadgledala, razumela, predvidela i poboljšala performanse ljudi u organizaciji i unapredila njihove rezultate.

  Zadovoljstvo klijenata – Mere percepcije svode se na ocenu mišljenja klijenata o imidžu, proizvodima i uslugama, odnosno njihovom kvalitetu, pouzdanosti i postprodajnim uslugama preduzeća. U tu svrhu, od kupaca je potrebno dobiti odgovor na pitanje o njihovoj lojalnosti i spremnosti za ponovnom kupovinom, kao i spremnosti da se drugima preporuči kompanija, odnosno njeni proizvodi i usluge. S druge strane, indikatori performansi se oslanjaju na interna ocenjivanja sprovedena od strane kompanije, koja se potom koriste za predviđanje percepcije klijenata o imidžu kompanije, njenim proizvodima i uslugama i lojalnosti njenih kupaca.

  Društveni uticaj – Mere percepcije predstavljaju način na koji društvena zajednica vidi određenu organizaciju, jer svaka izvrsna kompanija želi da zna kakav imidž ima kao poslodavac, tj. kako izgleda kao odgovoran član zajednice u očima šireg društva. S druge strane, indikatori performansi se dobijaju kroz unutrašnja ocenjivanja u kompaniji i predstavljaju smernice za praćenje i poboljšanje postignutih rezultata. Takođe, indikatori performansi se mogu koristiti za predviđanje mišljenja društvene zajednice o preduzeću.

  Poslovni rezultati – Mere percepcije predstavljaju ključne rezultate definisane od strane organizacije i usvojene u njenoj politici i strategiji. Pod tim se misli na finansijske rezultate, poput prihoda, rashoda, profita, prihoda od investicija i izvršenje budžeta, ali i na nefinansijske rezultate, kao što su tržišni udeo ili brzina plasmana novog proizvoda na tržište. Na drugoj strani, u indikatore performansi spadaju operativne mere koje se koriste u cilju nadgledanja i razumevanja samog procesa, odnosno predviđanja i poboljšanja očekivanih ključnih pokazatelja finansijskih i nefinansijskih performansi organizacije.

  3. Komplementarnost

  Balansna karta – Balansna karta omogućava prevođenje strategije preduzeća u koherentan set mera performansi koje preduzeće mora realizovati prilikom njene implementacije. Razvoj balansne karte omogućava razvoj strategije i planova usredsređenih na balansiranje zadovoljstva svih zainteresovanih strana. EFQM model se uspešno primenjuje u preduzećima koja su već primenila model balansne karte.

  Six sigma – To je poslovna metodologija, čiji je cilj skoro potpuno eliminisanje grešaka u svakom proizvodu, kao i uslužnom i proizvodnom procesu. Glavni fokus je na razvoju, pružanju novih usluga i pravljenju novih proizvoda, koji su po kvalitetu blizu perfekcije. Koncept Six sigma utiče na sve kriterijume u okviru EFQM modela, ali je najznačajniji njegov uticaj na procese.

  In CaS – InCaS izveštaj je strateški menadžment instrument za procenu i razvijanje intelektualnog kapitala organizacije. On pokazuje kako je intelektualni kapital povezan sa korporativnim ciljevima, poslovnim procesima i uspesima organizacije. Korišćenje InCaS instrumenta izveštavanja je potrebno proveriti, te se zato EFQM model javlja kao podrška prilikom validacije od treće strane.

  LEAN koncept – LEAN fabrika je „mršava“ fabrika, odnosno fabrika koja smanjuje gubitke tokom proizvodnje i nema ničeg suvišnog. Osnovni principi LEAN koncepta su prepoznavanje gubitaka, standardizacija procesa, ostvarivanje neprekidne proizvodnje, primena „pull“ strategije, kvalitet na izvoru i konstantno unapređenje. Primenom ovog koncepta, preduzeća se približavaju poslovanju po principima izvrsnosti.

  Koncept lanca snabdevanja – Koncept lanca snabdevanja predstavlja potpuni sistem upravljanja tokom informacija, materijala i usluga od dobavljača, preko fabrika i skladišta do krajnjeg kupca. EFQM podržava primenu modela poboljšanja poslovanja unutar lanca snabdevanja, jer kako se navodi, „za svaku organizaciju, poboljšanje performansi putem samoprocene ili drugih pristupa obično znači raditi na poboljšanju cele mreže procesa kroz koji organizacija unapređuje proizvode i usluge koje proizvodi i isporučuje.“

  Prizma performansi – Ovaj koncept podstiče rukovodioce da razmotre želje i potrebe svih zainteresovanih strana organizacije i u tu svrhu pripreme i sprovode pripadajuće strategije, unapređuju procese i svoje sposobnosti. Koncept se fokusira na složene odnose, kao i konflikte interesa i ciljeva različitih stejkholdera. Model ocenjuje koju strategiju primeniti u datim uslovima, kako strukturirati procese i kako podići ostale kapacitete sa ciljem zadovoljenja stejkholdera.