SA8000
  Međunarodni sistem za ispitivanje i proveru društvene odgovornosti SA8000

  SA8000 Standard

  Međunarodni sistem za ispitivanje i proveru društvene odgovornosti SA8000 predstavlja ključ za održivi uspeh

  Na svakom radnom mestu, potrebno je održavanje standarda i dobijanje pravičnih odgovora, što je posledica globalnog stava u svakom poslovnom okruženju da se organizacije i kompanije motivišu da se u svom radu pridržavaju društvene odgovornosti i visokih etičkih principa. Drugim rečima, one firme koje pokazuju društvenu odgovornost, na tržištu imaju bolji imidž od svojih konkurenata koji to ne čine, a to im proporcionalno otvara veće mogućnosti za saradnju sa drugim kompanijama, organizacijama, pa čak i državnim i društvenim institucijama.

  Međunarodno priznati standard koji se odnosi na ovo pitanje jeste SA8000, prvi standard za ispitivanje i proveru društvene odgovornosti, prilagodljiv i primenjiv na svaku firmu ili organizaciju bilo gde u svetu, nezavisno od njene veličine ili delatnosti. Svrha ovog sertifikata jeste da usmerava, pomaže i podstiče kompanije da posluju etički i društveno odgovorno, tako što će identifikovati slabosti i snage njihovog menadžmenta u nastojanju da ispuni ovaj cilj.

  Takođe, SA8000 je prilagodljiv i može da se primeni zajedno sa standardima ISO 9001 (menadžment kvalitetom), ISO 14001 (menadžment životnom sredinom) i ISO 45001 (menadžment bezbednošću i zdravljem na radu).

  Faze
  1
  1. Prednosti

  Saznajte šta zapravo predstavlja Sistem za ispitivanje i proveru društvene odgovornosti SA 8000 i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Zahtevi

  Otkrijte na kojim zahtevima se temelji SA 8000.

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog standarda i pribavite sertifikat za SA8000.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja.

  Saznajte više

  1. Prednosti

  SA8000 donosi brojne prednosti organizacijama, a između ostalog, implementacija ovog standarda omogućava:

  • Postizanje dobre prakse u zapošljavanju, trgovini i operativnim aktivnostima;

  • Angažovanje i motivaciju zaposlenih na poboljšanju morala i efikasnosti;

  • Efikasnije korišćenje resursa;

  • Predstavljanje veće transparentnosti pri vođenju poslovanja;

  • Održavanje postojećeg poslovanja i privlačenje novih potrošača i investitora;

  • Dobijanje priznanja kao društveno odgovorne organizacije.

  2. Zahtevi

  Zahtevi se temelje na brojnim postojećim pravilima i međunardno prihvaćenim propisima koji definišu ljudska prava, posebno na Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, konvencijama Međunarodne organizacije rada, Ujedinjenih nacija i pozitivnog nacionalnog zakonodavstva. U svojim zahtevima, standard SA8000 uključuje devet glavnih područja, a to su:

  1. Rad dece

  Zabranjen je rad dece koja imaju manje od 15 godina. Organizacija ne sme izlagati decu ili mlade radnike bilo kakvim situacijama na radnom mestu ili van njega koje su opasne ili nesigurne za njihovo fizičko i psihičko zdravlje i razvoj. Deca treba da budu posvećena obrazovanju i razvoju. Dečiji rad često ugrožava šanse dece da postanu produktivne odrasle osobe. Dečiji rad odražava siromaštvo i socijalnu nejednakost. Dečiji rad može ugroziti ugled i produktivnost neke zemlje, kao i globalno prihvatanje njenog izvoza. Cilj ovog zahteva je da zaštiti decu, pa je remedijacija dečijeg rada centralna. Od organizacije se traži da osigura da dete koje radi može da uđe i ostane u školi dok više nije dete. Ovaj zahtev ima za cilj da razjasni i naglasi da ovaj deo podrške organizacije mora da reši pitanja koja detetu ometaju obrazovanje. U skladu sa SA8000 organizacija mora da ima plan za remedijaciju u slučaju da se ikada utvrdi da deca rade u organizaciji.

  2. Prisilan ili obavezan rad

  Organizacija se ne sme baviti ili podržavati upotrebu prinudnog ili obaveznog rada. Ovaj zahtev SA8000 osigurava da radnici zakonskim putem mogu napustiti svog poslodavca, prekinu radni odnos u organizaciji, napuste radno mesto na kraju svog uobičajenog radnog dana i da se uklone iz neposredne opasnosti.

  3. Zdravlje i sigurnost

  Kompanije moraju osigurati osnovne standarde za zdravlje i sigurnost, uključujući vodu za piće, sanitarne prostorije, zaštitnu opremu i neophodnu edukaciju. Organizacija treba da obezbedi sigurno i zdravo okruženje na radnom mestu i preduzimaće efikasne korake za sprečavanje potencijalnih zdravstvenih i bezbednosnih incidenata i profesionalnih povreda ili bolesti koje nastaju kao posledica povezanosti sa nastalaom tokom rada. Organizacija mora obezbediti svojim zaposlenima opremo za bezbednost na radu, obuke.

  4. Sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje

  Zaposlenima se garantuje sloboda sindikalnog organizovanja i delovanja bez odobrenja kao i pravo da se pridruži i organizuju sindikate po svom izboru i da kolektivno pregovara u njihovo ime sa organizacijom.

  5. Diskriminacija

  Organizacija ne sme učestvovati ili podržavati diskriminaciju u zapošljavanju, naknadi, pristupu obuci, napredovanju, ili bilo koji drugi uslov može dovesti do diskriminacije, niti sme dozvoliti bilo koje diskriminatorno ponašanje na radnom mestu.

  6. Disciplinske mere

  Organizacija se prema svojim zaposlenima mora odnositi dostojanstveno i sa poštovanjem. Organizacija ne sme tolerisati upotrebu telesnog kažnjavanja, mentalne ili fizičke prisile ili verbalne zloupotrebe osoblja.

  7. Radno vreme

  Organizacija mora da se pridržava nacionalnog pozitivnog zakonodavstva, kolektivnih ugovora (gde je to primenljivo) i industrijskih standarda o radnom vremenu, pauzama i praznicima. Pruža okvire za maksimum 48 radnih sati po radnoj nedelji, sa minimalno jednim slobodnim danom u nedelji i granicom od 12 h plaćenih prekovremenih sati po nedelji.

  8. Naknada

  Naknada koju je radnik na određenom mestu primio za standardnu radnu nedelju dovoljnu da omogući radniku i njenoj porodici pristojan životni standard. Elementi pristojnog životnog standarda uključuju hranu, vodu, stanovanje, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, transport, odeću i druge suštinske potrebe, uključujući obezbeđivanje neočekivanih događaja.

  9. Zahtevi prema menadžmentu

  Definiše procedure za uspešno upravljanje, primenu i ocenu standarda SA8000 i njegove usklađenosti sa procesom upravljanja na nivou organizacije.

  3. Sertifikacija

  Kada dostignete nivo sertifikacije SA8000, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama svoju posvećenost društvenoj odgovornosti. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste firma od poverenja, što bi moglo da otvori nove poslovne mogućnosti.

  Koraci sertifikacije SA8000:

  1. Analiza neusaglašenosti
  Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaš postojeći sistem i uporediti ga sa zahtevima standarda SA8000. To je zaista isplativ način da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

  2. Formalna procena
  Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacje za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda SA8000 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije SA8000.

  3. Sertifikacija
  Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat SA8000 koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima SA8000 i na taj način vodi brigu o svom okruženju.

  4. Održavanje

  Uvođenje standarda SA8000 se ne radi samo zato da biste bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, već i zbog toga što Vam daje smernice o tome kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje SA8000 se sprovodi redovnim posetama od strane našeg konsultanta, a Mobes Group za Vas radi i kompletnu pripremu i ažuriranje dokumentacije sa ciljem da budete potpuno pripremljeni za posete proverivača sertifikacionog tela.

  Integracijom postižete bolje rezultate

  Iskoristite maksimum od SA8000 integracijom sa ostalim sistemima koje Vaša organizacija održava. To Vam omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

  Popularni kursevi i obuke za SA8000

  Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda SA8000. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

  Saznajte više o obuci za standard SA8000.