ISO 22000
  Sistem menadžmenta bezbednošću hrane - ISO 22000

  Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

  Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć međunarodno priznatog sistema menadžmenta bezbednošću hrane

  Standard ISO 22000 predstavlja međunarodno priznati sistem koji se bavi bezbednošću i ispravnošću hrane, a integrisan je sa ranije poznatim standardom ISO 9001.

  Ispravnost hrane se meri procentom zdravstveno opasnih materija u njoj u trenutku unošenja u organizam. S obzirom na to da štetne materije mogu da dospeju u hranu u bilo kom trenutku njene proizvodnje, jasno je da mora postojati i adekvatna kontrola njene ispravnosti u kvaliteta tokom čitavog tog procesa. Da bi se ta kontrola i ostvarila, potrebna je zajednička saradnja svih koji učestvuju u proizvodnji hrane.

  Standard ISO 22000 precizira koji su zahtevi potrebni za uspostavljanje uspešnog sistema menadžmenta bezbednošću hrane i oslanja se na sledeće elemente:

  • Preduslove potrebne za njegovo uspostavljanje;
  • Upravljanje sistemom menadžmenta kvalitetom;
  • Principe na kojima se zasniva HACCP.

  Svi ovi elementi prethodno su kritički analizirani i testirani od strane mnogih naučnika i stručnjaka. Komunikacija tokom čitavog procesa proizvodnje hrane je od esencijalne važnosti za identifikovanje svih štetnih i potencijalno opasnih materija, odnosno sprečavanje da one dođu u bilo kakav dodir sa hranom koja se plasira na tržište. Takođe, komunikacija sa kupcima i dobavljačima u vezi sa štetnim materijama i njihovom kontrolom pomaže da se zadovolje njihovi zahtevi i potrebe.

  U slučaju da u Vašu organizaciju želite da uvede standard ISO 22000 ili ste već počeli sa njegovim uvođenjem, Mobes group je tu da Vam pomogne da čitav proces što lakše i efikasnije završite.

  Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem lepše budućnosti za Vaš posao.

  Faze
  1
  1. Upoznavanje

  Saznajte šta zapravo predstavlja Sistem menadžmenta bezbednošću hrane ISO 22000 i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Uvođenje

  Otkrijte najbolji način da uvedete ISO 22000 i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne u tome.

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog standarda i pribavite sertifikat za Vaš sistem menadžmenta.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja za Vaše poslovanje.

  Saznajte više

  1. Upoznavanje

  ISO 22000 je prvi međunarodni standard za menadžment bezbednošću hrane (Food safety systems) izdat od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Prema ISO 22000, bezbednost hrane je prioritet za sve organizacije koje proizvode, prerađuju, rukuju ili isporučuju hranu.

  Adekvatna kontrola u postupcima pripreme, proizvodnje i isporuke hrane je suštinska po njenu bezbednost i za cilj ima da eliminiše ili smanji potencijalnu opasnost na prihvatljiv nivo, pri čemu su zahtevi ovog standarda primenjivi na sve organizacije u lancu ishrane, bez obzira na njihovu veličinu i složenost.

  2. Uvođenje

  Naš tim konsultanata (na čelu sa tehnologom) u radu sa klijentima primenjuje individualni pristup i mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bismo na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama. Potrebe klijenata i njihova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, te se u celokupnom projektu teži ka nalaženju optimalnih rešenja za uspostavljanje sistema menadžmenta bezbednosti hrane, kroz razne preduslovne programe, operativne programe, analizu opasnosti, definisanje kritičnih kontrolnih tačaka i njihovo praćenje.

  Mobes Group je tu da Vam pomogne da uklonite sve poteškoće u vezi sa uvođenjem standarda ISO 22000, sa svojim jednostavnim paketom alata i usluga koje nudimo. Saznajte koliko ste dobro pripremljeni popunjavanjem Zahteva za ponudu.

  Saveti prilikom uvođenja ISO 22000:

  1. Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

  2. U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;

  3. Uporedite svoje postojeće sisteme menadžmenta bezbednošću hrane sa zahtevima standarda ISO 22000;

  4. Uspostavite i odredite tim za implementaciju;

  5. Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i odgovornosti;

  6. Prilagodite zahteve menadžmenta bezbednošću hrane ISO 22000 Vašem poslovanju;

  7. Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i treninzima;

  8. Podelite svoje znanje o ISO 22000 sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;

  9. Redovno preispitujte svoj sistem menadžmenta bezbednošću hrane kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete.

  3. Sertifikacija

  Sertifikacija ISO 22000 predstavlja proveru uspostavljenog sistema koje vrši izabrano sertifikaciono telo. Na osnovu prikupljenih ponuda, preduzeće bira sertifikaciono telo, kome se potom prijavljuje uz pomoć konsultanta, a u sve aktivnosti tokom sertifikacione provere je uključen i naš ocenjivač.

  Nakon sertifikovanja, ocenjivač posećuje preduzeće jednom godišnje, kako bi se utvrdilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtevima koje propisuje ISO 22000.

  Koraci sertifikacije ISO 22000:

  1. Analiza neusaglašenosti

  Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaše postojeće aktivnosti na polju bezbednosti hranom i uporediti ih sa zahtevima standarda ISO 22000. To je isplativ način da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

  2. Formalna procena

  Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 22000 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju da su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 22000.

  3. Sertifikacija

  Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 22000, koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.

  4. Održavanje

  Preko naših konsultanata, svojim klijentima pružamo i uslugu stalnog održavanja sistema menadžmenta bezbednosti hrane, čime omogućavamo preduzeću da uspostavi efektivan sistem, kao i to da ga konstantno unapređuje, odnosno kontroliše sve procese kako bi svojim klijentima na tržištu dostavilo bezbedan i siguran proizvod.

  Popularni kursevi i obuke za ISO 22000

  Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO 22000. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.
  Saznajte više o obuci za standard ISO 22000.

  Posedujete ISO 22000:2015, ali Vam je potrebna tranzicija na ISO 22000:2018?

  ISO 22000:2018 je najnovija verzija ovog standarda. Ako ste još uvek sertifikovani prema ISO 2200:2005, javite nam se da Vam pomognemo da izvršite tranziciju.

  Standard ISO 22000:2018 pruža priliku profesionalcima i drugim zainteresovanim stranama iz oblasti bezbednosti hrane da bolje razumeju promene koje se dešavaju u ovom sektoru i usklade svoje poslovanje sa najnovijim svetskim trendovima i tokovima.

  On precizira zahteve koji pomažu svim kompanijama ili organizacijama koje su direktno ili indirektno povezane sa lancem proizvodnja hrane da lakše i jednostavnije:

  – Planiraju, implementiraju, rukovode, održavaju i ažuriraju sistem upravljanja bezbednosti hrane, pružajući usluge i proizvode koji su sigurni, bezbedni i u skladu sa svojom primarnom namenom;

  – Usklade svoje poslovanje sa zakonskim pravilima i propisima po pitanju bezbednosti hrane;

  – Evaluiraju i testiraju potrebe i zahteve svojih potrošača po pitanju bezbednosti hrane, sa ciljem da svoj proizvod ili usluge prilagode tim potrebama i zahtevima;

  – Komuniciraju sa svim činiocima u sistemu proizvodnje hrane i na efikasan način reše sve eventualne probleme koji se pojave u tom procesu;

  – Prikažu svoju spremnost da zadovolje potrebe i interese potrošača;

  – Steknu potrebnu sertifikaciju kako bi svim zainteresovanim stranama pokazali svoju ozbiljnost i kompetenciju za delatnost kojom se bave.