...

  ISO 28000
  Logistika

  Sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja

  Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć međunarodnog sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja

  Standard ISO 28000 predstavlja međunarodno priznati sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja.

  Menadžment obezbeđenjem je usko povezan sa mnogim drugim delovima poslovanja jedne organizacije. Preciznije, to se odnosi na aspekte koji imaju uticaj na obezbeđenje u lancu snabdevanja.

  Ovaj međunarodni standard je primenjiv na organizacije svih veličina (od lokalnih do multinacionalnih), bez obzira na to da li se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga.

  Ukratko, standard ISO 28000 Vam pomaže da:

  • Uspostavite, primenite, održavate i poboljšavate sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja;
  • Osigurate usaglašenost sa uspostavljenom politikom menadžmenta obezbeđenjem;
  • Komparativna prednost u odnosu na konkurenciju;
  • Zatražite sertifikaciju svog sistema menadžmenta od akreditovanog sertifikacionog tela;
  • Usaglašenost sa zahtevima međunarodnog tržišta.
  Faze
  1
  1. Upoznavanje

  Saznajte šta zapravo predstavlja Sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja ISO 28000 i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Koristi

  Otkrijte koje su koristi ISO 28000 i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne da ih ostvarite.

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Postignite objektivnu procenu rizika.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li je Vaš sistem u skladu sa zakonima i propisima, kako bi isporučio najbolja rešenja za Vaše poslovanje.

  Saznajte više

  1. Upoznavanje

  Otkrijte najbolji način da započnete sa implementacijom Sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja ISO 28000 i saznajte zbog čega ovaj standard može da doprinese svakoj vrsti poslovanja, bez obzira na to da li se radi o velikim ili malim organizacijama.

  ISO 28000 će Vam pomoći da neprestano nadgledate obezbeđenje u lancu snabdevanja u Vašoj organizaciji i da njime konstantno upravljate. Ovaj standard predstavlja značajan alat za unapređenje lanca bezbednosti i procesa koji će povećati kvalitet Vaše saradnje sa klijentima.

  Dobra priprema je ključna kako biste izvukli najbolje iz ISO 28000. Mi Vam nudimo metode, prilagođenu dokumentaciju i tehničke eksperte kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom uvođenja ISO 28000.

  Uvođenje

  Prilikom uvođenja ISO 28000, naš tim konsultanata pomoći će Vam da se što bolje i lakše upoznate sa zahtevima standarda, sa ciljem njegove uspešnije primene.

  Kako da implementirate ISO 28000?

  Prilikom implementacije standarda, u obzir se uzima predviđena verovatnoća događaja, kao i sve moguće posledice koje taj događaj može da izazove. Između ostalog, te posledice moraju obuhvatiti:

  – Fizičko obezbeđenje (Sigurnost lokacije i zgrade, Fizički integritet i raspored, Bezbednost perimetra, Procedure kontrole pristupa i identifikacione kartice, Sigurnosna tehnologija, Sigurno skladištenje, Upravljanje imovinom, Aktivnosti u oblasti bezbednosti osoblja);

  – Bezbednost u vezi sa zaposlenima (Bezbednost zaposlenih, Integritet zaposlenih i provere pre i za vreme zaposlenja, Obrazovanje i obuka zaposlenih, Svest o bezbednosti, Procedure kontrole pristupa fizički i IT);

  – Bezbednost informacija (Procedure za bezbednost informacija, Procedure pristupa, Sigurnost podataka, Procedure za dostavu podataka, Razmena podataka sa carinom, Usklađenost sa regulatornim i industrijskim standardima);

  – Sigurnost robe i transporta (Sigurnosne procedure za upravljanje i kontrolu pristupa, Nadzor nad operacijama utovara i istovara dobara, Procedure integriteta dobara, Postupci alarma i izveštavanja o incidentima, Upotreba informacija iz obaveštajnih krugova);

  – Zatvorene/sigurne transportne jedinice (Procedure integriteta pečata, Utovar tereta i pravilna distribucija tereta, Otkrivanje podmićivanja, Dokumentovanje svih transakcija, Inspekcijska kontrola, Nadzor nad primopredajom, Procedura u slučaju odstupanja u količinama, Procedure integriteta transportnih jedinica tereta).

  2. Koristi

  Standard ISO 28000 donosi brojne pogodnosti i benefecije organizacijama koje ga uvedu i primenjuju u svom poslovanju.

  Neke od najosnovnijih i najkonkretnijih koristi koje donosi implementacija ovog standarda su:

  – Kontrola nad svim procesima u lancu snabdevanja

  – Povećanje bezbednosti zaposlenih, infrastrukture i proizvoda

  – Sprečavanje zloupotrebe lanca snabdevanja u kriminalne svrhe

  – Smanjivanje finansijskih gubitaka

  – Povećanje zadovoljstva klijenata

  – Skraćivanje vremena carinjenja i drugih inspekcija

  – Povećanje ugleda kompanije

  3. Sertifikacija

  Stvorite nove prilike za Vašu organizaciju i ispunite zahteve sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja putem sertifikacije za ISO 28000. Ispunite očekivanja organizacione otpornosti i dokažite da koristite najbolju praksu poslovnog kontinuiteta.

  Kada dostignete nivo sertifikacije ISO 28000, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama da ste spremni da nastavite sa poslovanjem u slučaju ozbiljnog incidenta ili katastrofe. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste partner od poverenja, što bi moglo da otvori nove poslovne mogućnosti organizaciji.

  Koraci sertifikacije ISO 28000:

  1. Analiza neusaglašenosti

  Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaše postojeće aktivnosti na polju upravljanja kontinuitetom poslovanja i uporediti ih sa zahtevima standarda ISO 28000. To je isplativ način kojim možete da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

  2. Formalna procena

  Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 28000 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost rešavanja istih. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 28000.

  3. Sertifikacija

  Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 28000 koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi ne samo brigu o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.

  4. Održavanje

  Implementacija ISO 28000 standarda se ne radi samo zbog ispunjenja zahteva standarda, već i zbog toga što daje smernice kako da konstantno poboljšavate organizaciju. Održavanje ISO 28000 sistema se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako bismo bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i na taj način dodajete vrednost organizaciji.

  Popularni kursevi i obuke za ISO 28000

  Koristimo efikasne tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO 28000. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

  Saznajte više o obukama za ISO 28000.

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.